Oplæg til sammenlægning af DRU og DFFR

Oplæg til sammenlægning af DRF og DFfR  Den 21. juni 2023

Danmarks Racedue forening og Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl har navnlig gennem de sidste 10 – 15 år oplevet et vigende antal medlemmer. Der kommer generelt ikke så mange nye medlemmer som tidligere, og det har betydet, at gennemsnitsalderen er steget betydeligt. Aktuelt er der ca. 350 medlemmer i DRF og ca. 1.000 i DFfR.

Det vigende antal medlemmer betyder, at det er sværere at opretholde en sund drift med en god økonomi, solide udstillinger, et stort salg af ringe og en sund bladdrift og administration.

Medlemmerne i begge foreninger er meget optaget af at bevare, udvikle og udbrede de enkelte racer og farver indenfor raceduer og racefjerkræ. Der findes i Danmark mange racer og farver, der er meget bevaringsværdige. Medlemmerne i DRF og DFfR er de eneste, der i dag varetager denne opgave i Danmark.

Hvis vi ikke gør det, er der meget stor risiko for, at de forsvinder.

DRF og DFfR har med succes sammen arrangeret og afviklet EE Udstilling i 2018 og fælles udstilling i 2022.

Flere af vores lokale due- og fjerkræklubber slår sig sammen for at kunne sikre én god klub i lokalområdet.

Det sker i stor forståelse og respekt for hinanden, så både ligheder og forskelligheder kan rummes.

I forlængelse af de gode oplevelser med udstillingerne, det gode samarbejde foreningerne imellem både lokalt og nationalt og medlemmernes engagement for raceavl må det nu at være det rette tidspunkt for reelt at drøfte en egentlig sammenlægning 2 foreninger. De nuværende medlemstal gør det alene svært at køre videre som 2 selvstændige foreninger.

Hovedbestyrelserne i DRF og DFfR er derfor enige om at indlede drøftelser om en sammenlægning af DRF og DFfR i den nærmeste fremtid for samlet set at styrke arbejdet med bevaring, udvikling og udbredelse af raceduer og racefjerkræ. Der er et stærkt fundament i det allerede eksisterende samarbejde. Det kan danne baggrund for følgende gode og stærke vision og mission i en ny og attraktiv forening: 

  • Vision (Hvem vil vi være):
  • Foreningen skal være førende i bevarelse, udvikling og udbredelse af raceduer og racefjerkræ i Danmark og være i tæt samarbejde med tilsvarende udenlandske foreninger. 
  • Mission (Hvad vil vi gøre):
  • Foreningen vil og skal være attraktiv for medlemmerne og kunne tiltrække nye medlemmer ved at afvikle spændende aktiviteter i form af landsdækkende udstillinger, faglige medlemsmøder, udgive relevante faglige tidsskrifter og være synlige på sociale medier. 
  • Foreningen vil og skal sikre sit virke ved et konstruktivt samarbejde med relevante offentlige myndigheder som Fødevarer styrelsen, miljøstyrelsen og kommunerne.

Det er nødvendigt, at vi skaber ny energi i vores arbejde med bevaring, avl og udstilling af racefjerkræ og raceduer. Det kan vi nå ved positivt at se på hinandens styrker og udvikle synenergier, så vi bliver en mere attraktiv forening.

En forening, der holder spændende arrangementer og har en stærk kommunikation i form af fagligt gode tidsskrifter.

En forening, der er synlig, tilgængelig og opleves interessant de sociale medier (hjemmeside, Facebook og lignende), så vi fastholder vores medlemmer og tiltrækker nye.

Proces

Hovedbestyrelserne i Danmarks Racedue forening og Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl mødes efter sommerferien 2023, hvor der aftales et nærmere arbejdsprogram for arbejdet med at skabe et velbelyst og velbegrundet oplæg til en ny forening, som kan forelægges til beslutning for

repræsentantskaberne i henholdsvis DRF og DFfR.

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både DRF og DFfR og således, at der er en bred repræsentation i forhold til interesserne i både DRF og DFfR.

Der skal af de 2 hovedbestyrelser udpeges en formand for arbejdsgruppen. Formanden vil være ansvarlig for fremdriftet i projektet.

De 2 hovedbestyrelser udarbejder et kommissorium/arbejdsprogram med rammer og retning for

arbejdsgruppen arbejde.

Arbejdsgruppen skal sammen med repræsentanter fra begge hovedbestyrelser i løbet af efteråret og

vinteren 2023/2024 holde en række medlemsmøder over hele landet, så medlemmerne får mulighed for at komme til orde med indlæg og forslag og input til en ny forening.

Arbejdsgruppen skal sikre åbenhed i sit arbejde, så der opnås størst mulig opbakning til processen og en ny forening.

Arbejdsgruppen skal løbende informere begge hovedbestyrelser om sit arbejde.

Det er ambitionen, at der kan forelægges et oplæg til beslutning i løbet af 2024, men det er afgørende vigtigt, at det er et gennemarbejdet oplæg, og det må tage den nødvendige tid.

Jens Katholm Christensen, DRF – Jørgen Abrahamsen, DFfR