Indkaldelse til Generalforsamling 2024

Syd-og Vestsjællands Fjerkræklub                               
Indkaldelse til Ordinær generalforsamling.
Onsdag d. 28. februar 2024 kl. 19.00
på Atkærcenteret, Atkærvænget 27, 4261 Dalmose
Forud for generalforsamlingen, kl. 18.00 bliver der serveret gule ærter til 25.00 kr.
Drikkevarer til rimelige priser.
Tilmelding til spisning til Finn Madsen telf. 53 55 18 11 senest 22. februar 2024.
Dagsorden
1. Valg af dirigent og 2 Stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Det reviderede regnskab, v. kassereren
4. Indkomne forslag (til formanden inden 20/2-2024)
4a. Indkomne forslag til DFfR’s repræsentantskabsmøde.
4b. Opgradering og ændringer af vedtægter Syd –og Vestsjællands Fjerkræklub
5. Arbejdsplan/aktiviteter for året 2024–25
6. Valg.
A Valg af bestyrelse, på valg, Anders Stengaard, Modtager genvalg.
B Valg af bestyrelses suppleant, på valg Connie Larsen, ikke oplyst om ønsker genvalg.
C Valg af Bilagskontrollant, på valg Sander Rasmussen (2 år).
D Valg af Bilagskontrollantsuppleant, på valg Kjeld Jørgensen (1 år)
7. Eventuelt
Har du forslag, der skal tages op på generalforsamlingen så send en mail til Formanden Anders
inden 20.02.2024 Mail: hasn@tdcadsl.dk
Klubben byder på kaffe og kage.
Kom frisk, og vær med til at tegne klubbens fremtid.