Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Syd- og Vestsjælland fjerkræklub

 • 1. Klubbens navn og hjemsted
 • Foreningens navn er: Syd- og Vestsjælland fjerkræklub
 • Foreningen hjemsted er: Næstved og Slagelse kommuner
 • Foreningen er en lokalklub under Danmarks fjerkræavlerforeningen for Raceavl (D.F.f.R.).2. Klubbens formål
 • Med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen, og dermed medlemmers evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
 • At fremme interessen og glæden for racefjerkræ indenfor klubbens lokalområde. Til fjerkræ regnes: Høns, dværghøns, ænder, gæs, kalkuner og duer samt alle arter af sirfjerkræ.3. Fjerkræklubbens medlemmer.Enhver som aktivt vil arbejde for klubbens formål kan optages som medlem. Aktive medlemmer i klubben skal samtidig være gyldigt medlem i Danmarks fjerkræavlerforening for Raceavl. Passive medlemmer kan optages, men er ikke valgbare og har ikke stemmeret i klubanliggender.
 • Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamling. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.
 • Indmeldelse modtages af alle i bestyrelsen. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra regnskabsår.
 • Æresmedlemmer af D.F.f.R i den enkelte klub kan udnævnes af en enig klubbestyrelse. (klubben betaler medlemskontingent til D.F.f.R).
 • Udelukkelse af et medlem kan kun ske ved klubbestyrelsens enstemmige beslutning, dog kan vedkommende indanke sagen for klubbens næste ordinære generalforsamling for endelig afgørelse.4. Klubbestyrelsen.Fjerkræklubben ledes af en klubbestyrelse, der består af 3-7 aktive medlemmer. Valgene gælder for 2 år af gangen, således at (minimum) 1 eller (maximalt) 4 af bestyrelsen afgår skiftevis hvert år og efter tur. Klubbestyrelsesmedlemmerne må ikke være i bestyrelsen for andre lokalklubber under D.F.f.R
 • Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, kasserer, sekretær og 1 repræsentant til burfond. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
 • Der vælges endvidere hvert år 2 bestyrelses suppleanter, 2 bilag kontrollanter og 1 bilag kontrollant suppleant.
 • Formanden sammenkalder til møde i klubbestyrelsen ved skriftlig henvendelse og med mindst 8 dages varsel. Der afholdes møde så ofte det findes fornødent, eller når over halvdelen af bestyrelsen skriftlig fremsender ønske derom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er mødt. Formanden leder forhandlingerne og varetager klubbens almindelige interesser. I formandens fravær træder næstformanden i funktion som formand.
 • Sekretæren fører forhandlingsprotokol over beslutninger på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.5. Økonomi, regnskab og revisionKlubbens regnskabsår følger kalenderåret.
 • Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
 • Klubbens kasserer fører regnskabet og klubbens medlemsregister samt aflægger årsregnskabet på den ordinære generalforsamling. Regnskabet revideres inden generalforsamlingen af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Antegninger fra revisorerne skal omgående meddeles formanden, der derefter snarest forelægger dette for den øvrige bestyrelse.6. GeneralforsamlingGeneralforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
 • Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned og skal indvarsles mindst 14 dage i medlemsbladet RACEFJERKRÆ eller ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer.
 • Møde- og stemmeberettigede på generalforsamling er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Kun aktive medlemmer er valgbare.
 • Dagsorden for klubbens ordinær generalforsamling skal indholde følgende punkter:

 

1,      Valg af dirigent og stemmetællere.

2,      Formandens beretning

3,      Det reviderede regnskab fremlægges.

4,       a. Indkomne forslag vedrørende klubben.

 1. Indkomne forslag til D.F.f.R’s repræsentantskabsmøde.
  (Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være fremsendt senest 8 dage før afholdelsen, til formanden).

5,      Arbejdsplan/aktiviteter for kommende år.

6,      Valg til bestyrelse.

Valg af 2 bestyrelses suppleanter, 2 Bilagskontrollanter og 1 Bilagskontrollant suppleant.

Valg af klubrepræsentant til D.F.f.R (ulige år)

7, Eventuelt.

 

 • Generalforsamlingen kan, når den er lovlig indvarslet, træffe beslutninger i alle klubbens forhold. Ændrings af klubbens vedtægter kan kun finde sted på en ordinær generalforsamling og da kun med 2/3 stemmers flertal.
 • Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning eller skriftlig, når mindst 1 af de mødte stemmeberettigede ønsker det.
 • Formanden kan indvarsle til ekstraordinær generalforsamling, og er pligtig dertil, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne anmoder derom, skriftligt med angivelse af dagsorden. Anmodningen afleveres til formanden. Generalforsamlingen skal afholdes inden 1 mdr. Efter at anmodningen er fremsat.
 • Medlemmer af D.F.f.R’s hovedbestyrelse har ret til at overvære klubbens møder og generalforsamlinger og kan deltage i disse forhandlinger, dog uden stemmeret.7. Tegningsregler og hæftelseForeningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
 • Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

 • 8. Opløsning

 

1). Fjerkræklubbens opløsning kan kun finde sted på en særlig i den anledning indkaldt    ekstraordinær generalforsamling, og når det skriftligt er meddelt medlemmerne dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.
Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for opløsning af klubben.
Fjerkræklubbens materialer og evt. pokaler deponeres ved D.F.f.R. for evt. senere at komme en genopstartet lokalklub til nytte.
Fjerkræklubbens midler anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller deponeres ved D.F.f.R.
Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.
D.F.f.R. kan, efter 5 år vedtage at anvende midlerne til fremme for racefjerkræsagen i sin helhed eller andre almennyttige formål.

Vedtaget Onsdag d. 28. februar 2024