Vedtægter

Vedtægter for Sydvestsjællands Fjerkræklub
Stiftet den 24 marts 1946.
§ 1. KLUBBENS NAVN:
Sydvestsjællands Fjerkræklub
Klubbens hjemsted er: Fuglebjerg.
Klubben er en lokalklub under Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl.
§ 2. KLUBBENS FORMÅL.
Er at fremme interessen og glæden for racefjerkræ indenfor klubbens lokalområde.
Til fjerkræ regnes: Høns, dværghøns, ænder, gæs, kalkuner og duer samt alle arter af Sirfjerkræ.
§ 3. FJERKRÆKLUBBENS MEDLEMMER.
Enhver som aktivt vil arbejde for klubbens formål kan optages som medlem.
Aktive medlemmer i klubben skal samtidig være gyldigt medlem i Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl.
Passive medlemmer kan optages, men er ikke valgbare og har ikke stemmeret i klubanliggender.
Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling, unge til og med det fyldte 18 år kan optages som ungdomsmedlemmer, Ægtefælle/samlever kan optages til halv pris af kontingentet
Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.
Indmeldelse modtages af alle i bestyrelsen. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent
Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra
udgangen af regnskabsåret.
Æresmedlemmer af D.F.f.R. i de enkelte klubber kan udnævnes af en enig klubbestyrelse.
(klubben betaler Medlemskontingentet til D.F.f.R. Udelukkelse af et medlem kan kun ske ved klubbestyrelsens enstemmige beslutning, dog kan vedkommende indanke sagen for klubbens næste generalforsamling for endelig afgørelse.
§ 4. KLUBBESTYRELSEN.
Fjerkræklubben ledes af en bestyrelse der består af 3-7 aktive medlemmer. Valgene gælder for 2 år af gangen således at 2 og 3 af bestyrelsen afgår skiftevis hvert år og efter tur, Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasser og sekretær, samt 1 repræsentant til burfond og medlemmer til Børnedyrskueudvalget der vælges 2 revisorer der begge sidder 2 år af gangen men vælges enkeltvis, Der vælges endvidere 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisorsuppleant hvert år.
Formanden sammenkalder til møde ved skriftlig indkaldelse og med mindst 8 dages varsel. Der holdes møde så ofte det findes fornødent, eller når over halvdelen af bestyrelsen skriftligt fremsender ønske derom.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er mødt. I formandens fravær træder næstformanden i funktion som formand. Sekretæren fører forhandlingsprotokollen over beslutninger på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger
§ 5 ØKONOMI
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for regnskab. Klubbens kasser fører regnskabet og klubbens medlemsregister samt aflægger årsregnskabet på den ordinære generalforsamling
Regnskabet revideres inden generalforsamlingen af de på generalforsamlingen valgte revisorer
Påtegninger fra revisorer skal omgående meddeles formanden, der derefter snarest forelægger dette for den øvrige bestyrelse.
§. 6 GENERALFORSAMLINGEN.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned og skal indvarsles med mindst 14 dage i medlemsbladet RACEFJERKRÆ eller ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer
Møde- og stemmeberettige på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Kun aktive medlemmer er valgbare.
Dagsorden for klubbens ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter.
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formandens Beretning
3. Fremlæggelse af regnskabet v/ kassereren
4. Indkomne forslag vedrørende klubben
5. indkomne forslag til D.F.f.R`s repræsentantskabsmøde.
(forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være fremsendt senest 8 dage før til formanden)
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Plan for det kommende år
8. Valg til bestyrelse
9. Valg af 1.bestyrelsessupleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
10. Valg af klubrepræsentant til D.F.f.R`s repræsentantskabsmøde
11.  Indstilling af medlemmer til udvalg i D.F.f.R. (ulige år)
12. Eventuelt.
Generalforsamlingen kan når den er lovlig indvarslet træffe beslutninger i alle klubbens forhold
Ændring af klubbens vedtægter kan kun finde sted på en ordinær generalforsamling og da kun med 2/3 stemmers flertal.
Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning eller skriftlig, når mindst 1 af de fremmødte ønsker det.
Formanden kan indvarsle til ekstraordinær generalforsamling. Og er pligtig dertil, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne anmoder derom, skriftlig med angivelse af dagsorden.
Anmodningen afleveres til formanden.
Generalforsamlingen skal afholdes inden 1 mdr. efter anmodningen er fremsat
Medlemmer af D.F.f.R`s hovedbestyrelse har ret til at overvære klubbens møder og generalforsamling og kan deltage i disse forhandlinger, dog uden stemmeret
§ 7 TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller nogen personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen.
§ 8 OPLØSNING:
Fjerkræklubbens opløsning kan kun finde sted på en særlig i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling, og det skriftligt er meddelt medlemmerne dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.
Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for opløsning af klubben
Fjerkræklubbens materialer og evt. pokaler deponeres ved D.F.f.R for evt. senere at komme en genopstartet lokalklub til nytte.
Fjerkræklubbens midler anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller deponeres ved D.F.f.R.
Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling
D.F.f.R. kan efter 5 år vedtage at anvende midlerne til fremme for racefjerkræsagen i sin helhed eller andre almennyttige formål.
Således vedtaget på generalforsamlingen 11. februar 2010.